คอร์สเรียน TOEFL

คอร์สเตรียมสอบ TOEFL

TOEFL คือการสอบแบบไหน?

TOEFL หรือเรียกอย่างเป็นทางการว่า Test of English as a Foreign Language แบบทดสอบความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ ที่วัดทักษะทั้ง 4 ด้าน ฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษแบบอเมริกันในระดับสูง

ระดับภาษาของผู้เข้าสอบ?

Upper Intermediate (ระดับกลางตอนปลาย)

เนื้อหาของการสอบมีอะไรบ้าง?

  • การอ่าน: ประกอบด้วยบทความ 3-5 บทความ เนื้อหาเชิงวิชาการที่อาจเคยพบเห็นทั่วไปตามหนังสือเรียนในระดับปริญญาตรี การตอบคำถามในแต่ละบทความให้ตรงตามประเด็นของเนื้อหา รายละเอียด การหาข้อสรุป การถอดความประโยค การแทรกประโยค คำศัพท์ และความคิดเห็นโดยรวม คำถามใหม่ๆ ที่ใช้ในการสอบแบบ (iBT) TOEFL Internet-based Test เพื่อให้ผู้เข้าสอบแสดงความคิดเห็น ถอดบทความ กรอกตาราง และสรุปประเด็นเนื้อเรื่องที่สมบูรณ์
  • การฟัง: ประกอบด้วยบทความ 6 บทความ การตอบคำถามในแต่ละบทความ เนื้อหาเกี่ยวนักศึกษา 2 คน สนทนากัน และอีก 4 บทความ ที่มีเนื้อหาทางวิชาการ โดยส่วนมากคำถามจะเกี่ยวกับการเข้าใจรายละเอียดของประเด็นหลัก การดำเนินเรื่องบทบาทความสัมพันธ์ มุมมองโดยรวม และการสรุปเนื้อหา
  • การพูด: แบ่งเป็น 6 ส่วน การแสดงมุมมองความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องราวในชีวิตประจำวัน 2 ส่วน และการตอบคำถามเกี่ยวกับเนื้อหาจากที่ได้อ่าน และฟัง ทั้งหมด 4 ส่วน ในส่วนแรกผู้เข้าสอบ ต้องสามารถตอบคำถามเกี่ยวกับการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย ประกอบด้วยการอ่าน การฟัง และการพูด ซึ่งต้องอ่านและฟังบทความ พูดเกี่ยวเนื้อหาของทั้งสองส่วนว่ามีความเชื่อมโยงกันอย่างไร ส่วนที่ 2 การฟังและพูด ผู้เข้าสอบจะต้องฟังบทความ เพื่อสรุปเนื้อหาและเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อหา จึงเป็นส่วนที่สำคัญที่จะต้องสามารถถ่ายทอดข้อมูล อธิบายแนวความคิด และสามารถหาเหตุผลเกี่ยวกับความคิดเห็นของตนเองได้อย่างชัดเจนเมื่อมีผู้คุมสอบแย้งขึ้นมา
  • การเขียน: แบ่งเป็น 2 ส่วน ส่วนแรก เนื้อหาเกี่ยวกับชีวิตประจำวัน สามารถเขียนเรียงความได้ ส่วนที่ 2 เนื้อหาเชิงวิชาการ ผู้เข้าสอบจะต้องอ่าน ฟัง และเขียนบรรยายเกี่ยวกับเนื้อหาทางวิชาการที่ได้อ่านและฟัง ว่ามีความเชื่อมโยงสอดคล้องกันอย่างไร

ทางสถาบัน International House Bangkok มีหลักสูตรเรียน/ติว TOEFL สำหรับผู้ที่ต้องการเข้าสอบเพื่อนำผลคะแนนไปยื่นใช้งานในด้านต่างๆ โดยเราจะปูพื้นฐานให้กับผู้สอบมากที่สุด จากนั้นจึงจะสรุปเนื้อหาที่ใช้สอบจริง พร้อมเทคนิคในการทำข้อสอบทั้งหมด เพื่อให้ผู้เรียนได้เตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่สนามสอบจริง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือเพื่อทำการนัดเวลาทดสอบระดับภาษาอังกฤษโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ info@ihbangkok.com