English for Kids คลาสเรียนภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก ที่เต็มไปด้วยความสนุกสนาน และเสียงหัวเราะทั่วทั้งโรงเรียน! คอร์สเรียนภาษาอังกฤษสำหรับเด็กของ International House Bangkok (โรงเรียนบ้านสากลกรุงเทพ) ใช้หลักสูตรการเรียนภาษาอังกฤษของ Cambridge Young Learners ที่ส่งตรงมาจากมหาวิทยาลัย Cambridge ประเทศอังกฤษ เพื่อถ่ายทอดความรู้ในการใช้ภาษาอังกฤษให้กับน้องๆ อย่างดีที่สุด เน้นให้เด็กเกิดความคุ้นเคยกับภาษา เรียนรู้ความถูกต้อง และความแม่นยำ เพื่อให้เด็กๆ กล้าพูด กล้าแสดงออก และใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างมั่นใจ

หลักสูตร Cambridge Young Learners คืออะไร?

หลักสูตรการเรียนภาษาอังกฤษสำหรับเด็กของ IH Bangkok เป็นหลักสูตรที่ออกแบบโดยมหาวิทยาลัย Cambridge เพื่อพัฒนาทักษะทั้ง 4 ด้าน ฟัง, พูด, อ่าน และเขียน โดยเฉพาะทักษะด้านการพูดที่เราจะเน้นเป็นพิเศษ เพราะการกระตุ้นให้เด็กกล้าพูด กล้าแสดงออก และมีความมั่นใจที่จะใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับช่วงวัยนี้ โดยหลักสูตร Cambridge Young Learners ประกอบไปด้วย

English Journey Primary สำหรับเด็กอายุ 5-12 ปี

ให้น้องๆ สนุกสนาน และหัวเราะร่าไปกับกิจกรรมสันทนาการที่แฝงไปด้วยความรู้ในทุกวินาที น้องๆ จะไม่ทันรู้ตัวด้วยซ้ำว่านี่คือการเรียน แต่รู้อีกทีก็พูดภาษาอังกฤษได้น้ำไหลไฟดับ! พัฒนาภาษาให้พร้อม และพูดได้แบบ Native Speaker จะ EP หรือนานาชาติก็ไม่มีปัญหา!

คอร์สเรียนภาษาอังกฤษสำหรับเด็กเล็กจะเน้นการพัฒนาทักษะด้านภาษาของเด็กให้เหมาะสมตามช่วงวัย กระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้/จดจำคำศัพท์ การแต่งประโยค และการใช้ภาษาในแต่ละสถานการณ์ เพื่อให้น้องๆ สื่อสารอย่างเป็นธรรมชาติ และสามารถนำไปใช้งานได้จริงทันทีในชีวิตประจำวัน โดยในหลักสูตร Primary เราจะแบ่งระดับทักษะทางภาษาออกเป็น 7 ระดับ ดังนี้

 • Non-Readers : เรียนรู้จากการสังเกตสิ่งของรอบตัว การพูดออกเสียง และการฝึกเขียนตัวอักษร
 • Pre-Readers : สามารถอ่าน-เขียน และฝึกอ่านออกเสียงคำพื้นฐานต่างๆ
 • Very Young Learners : สามารถใช้วิธีการออกเสียงหลากหลายรูปแบบ และสร้างบทสนทนากับผู้อื่นได้
 • Young Learners : สามารถสร้างประโยคเบื้องต้นเพื่อให้พูดคุยกับผู้อื่นด้วยบทสนทนาในชีวิตประจำวันได้อย่างมั่นใจมากยิ่งขึ้น
 • Pre A1 Starters : สามารถแสดงความต้องการเบื้องต้น การแสดงอารมณ์ ประโยคคำสั่ง พร้อมทั้งการอ่านเขียนประโยคง่ายๆ ได้
 • A1 Movers : สามารถพูดคุยในบทสนทนาพื้นฐานให้ดียิ่งขึ้น เข้าใจความหมาย คำสั่ง หรือข้อมูลบนป้ายต่างๆ ได้ สามารถเติมคำในประโยคให้มีความหมายครบถ้วน และอ่านเขียนประโยคพื้นฐานที่จำเป็นให้แม่นมากยิ่งขึ้น
 • A2 Flyers : หากเรียนถึงระดับนี้แล้ว เด็กๆ สามารถสื่อสารได้อย่างเป็นธรรมชาติในสถานการณ์ที่คุ้นเคย สามารถพูดคุยโต้ตอบกับชาวต่างชาติได้ สามารถเข้าใจประโยคเบื้องต้น ทั้งการพูดและการอ่านได้ดี เข้าใจความหมายของป้าย/คำสั่งต่างๆ และสามารถใช้วลี หรือประโยคเพื่ออธิบายเรื่องราวต่างๆ ในบทสนทนาได้

บทความเพิ่มเติม

English Journey Secondary สำหรับเด็กอายุ 12 ปี ขึ้นไป

เรียนรู้ภาษาอังกฤษอย่างเป็นขั้นเป็นตอน เพิ่มความจริงจังขึ้นมาอีกระดับ ฝึกฝนทักษะทั้ง 4 ให้ ฟัง/พูด/อ่าน/เขียน ได้ดีที่สุด เรียนสนุก พูดคุยสบาย ไม่มีใครกดดัน อยากเรียนต่อต่างประเทศ หรือภาคอินเตอร์ก็ไปได้แบบชิลๆ !

หลักสูตรนี้เน้นการพัฒนาทักษะด้านการใช้ภาษาอังกฤษในระดับที่สูงขึ้นสำหรับเด็กโต โดยเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในการใช้ภาษาอังกฤษไปอีกระดับ เข้าใจประโยคที่ซับซ้อน และบทความที่ใช้ภาษาเป็นทางการมากขึ้น รวมถึงการใช้ภาษาอังกฤษสำหรับการสนทนาตลอดในเวลาเรียน เพื่อฝึกให้เด็กๆ คุ้นชิน และใช้ภาษาได้โดยไม่ติดขัด โดยในหลักสูตร Secondary เราแบ่งการเรียนรู้ออกเป็น 4 ระดับ ดังนี้

 • Elementary : ผู้เรียนสามารถอ่านเรื่องสั้นอย่างนิทานได้ มีความรู้ความเข้าใจในบทสนทนาพื้นฐานมากขึ้น และสามารถเขียนประโยคภาษาอังกฤษได้คล่องแคล่วมากยิ่งขึ้น
 • Pre-Intermediate : เรียนรู้ทักษะการใช้ภาษาที่ครอบคลุมการใช้งานในชีวิตประจำวันทั่วไป สามารถเข้าใจรูปแบบของประโยคคำถาม ประโยคคำสั่ง วลีต่างๆ และสามารถสร้างประโยคที่สื่อความต้องการ และความคิดเห็นของตนเองได้ พูดคุยกับชาวต่างชาติได้อย่างลื่นไหล และเขียนข้อความสั้น รวมถึงการกรอกแบบฟอร์มได้
 • Intermediate : ผู้เรียนสามารถอ่านตำราเรียนขั้นพื้นฐาน และบทความเบื้องต้น สามารถเขียนอีเมลหรือจดหมายตามหัวข้อได้ เข้าใจข้อความประกาศ คำสั่ง หรือคำแนะนำต่างๆ และมีส่วนร่วมในบทสนทนาอย่างต่อเนื่องยาวนานขึ้น
 • Upper Intermediate : เรียนรู้การใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันทั้งหมดทุกรูปแบบในทุกสถานการณ์ ผู้เรียนสามารถจับใจความ และเข้าใจประเด็นสำคัญของเนื้อหาที่มาจากแหล่งต่างๆ ได้ เช่น นิตยสาร หนังสือพิมพ์ หรือนวนิยาย เป็นต้น เพิ่มทักษะในการเขียนทั้ง อีเมล, จดหมาย, เรียงความ และเรื่องสั้น ทักษะในการพูดที่สามารถสนทนาได้อย่างต่อเนื่องในทุกๆ ประเด็น สามารถแสดงความเห็น หรือเสนอข้อโต้แย้งได้ตามต้องการ

สิ่งที่เด็กๆ จะได้รับจากการเรียน

 • เรียนรู้คำศัพท์ และประโยคใหม่ๆ ตลอดเวลา สำหรับการใช้ในชีวิตประจำวัน และภายในโรงเรียน
 • เสริมสร้างประสบการณ์ในการเรียน และพูดคุยกับอาจารย์ผู้สอนที่เป็น Native Speaker 100%
 • คะแนนสอบภาษาอังกฤษจะมีพัฒนาการขึ้นอย่างเห็นได้ชัด
 • สร้างความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษสำหรับการสื่อสาร และไม่กลัวที่จะพูดคุยกับชาวต่างชาติ
 • มีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมชั้นเรียน และฝึกทักษะการเข้าสังคมได้ตั้งแต่ยังเด็ก
 • หลังจากเรียนจบในแต่ละเลเวล จะมีการทดสอบด้วยข้อสอบส่วนกลางจาก Cambridge Assessment English เพื่อวัดระดับภาษา และแสดงให้เห็นถึงพัฒนาการของน้องๆ

ครูผู้สอนระดับมาตรฐานสากล

 • คุณครูผู้สอนทุกท่านล้วนเป็น เจ้าของภาษา 100%
 • คุณครูผู้สอนทุกท่านมีวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาตรี ไปจนถึงระดับปริญญาโทจากต่างประเทศ
 • ครูผู้สอนทุกท่านมีใบประกาศนียบัตรรับรองการสอนระดับ Cambridge CELTA หรือ DELTA ซึ่งเป็นหลักสูตรอบรมการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สองโดยเฉพาะ
 • คุณสมบัติในการสอนวิชาอื่นๆ เพิ่มเติม เช่น วิชาวิทยาศาสตร์ วิชาคณิตศาสตร์ วิชาธุรกิจ วิชาเศรษฐศาสตร์ และวิชาประวัติศาสตร์ เป็นต้น

นอกจากการวางแผนหลักสูตรการเรียนแล้ว เด็กจะเรียนรู้ได้ดีมากที่สุดก็ต้องมีผู้สอนที่เข้าใจหลักการสอน พร้อมทั้งต้องเข้าใจธรรมชาติ และความต้องการของเด็กด้วย ซึ่งครูผู้สอนคอร์สเรียนภาษาอังกฤษสำหรับเด็กของ International House Bangkok เราการันตีด้วยประสบการณ์ และทักษะในการสอนเด็กโดยเฉพาะ มีการผสมผสานกิจกรรมความสนุกควบคู่ไปกับการเรียนรู้ภาษาอังกฤษในเวลาเดียวกัน เพื่อให้เด็กๆ ได้รับความรู้ รวมถึงประสบการณ์ที่สนุกสนานตลอดหลักสูตรการเรียน และเสริมสร้างทัศนคติที่ดีต่อภาษาอังกฤษให้กับตัวน้องๆ เองด้วย คลิกที่นี่เพื่อพบกับบุคลากรทั้งหมดของเรา

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ผ่านเบอร์โทรศัพท์ 02-168-7641 หรือ LINE ID : @ihbangkok

เก่งภาษาอังกฤษในวันนี้ เพื่ออนาคตที่ดีในวันข้างหน้า Let’s speak English together!