คอร์สเตรียมสอบ BEC

ใบรับรองภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจของ Cambridge ESOL: BEC

หลักสูตร Business English Certificate (BEC) คือหลักสูตรรับรองการใช้ภาษาอังกฤษระดับบริหารธุรกิจที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล แบ่งออกเป็น 3 ระดับ ซึ่งใช้เพื่อประเมินความสามารถทางภาษาอังกฤษในเชิงธุรกิจ ซึ่งใบรับรองนี้ได้รับการยอมรับระดับสากล และใช้งานในหลายบริษัทเพื่อวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน รวมถึงการสรรหา และการฝึกอบรมภายในองค์กร นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยหลายแห่งในสหราชอาณาจักรยังใช้เป็นเกณฑ์การประเมินคุณสมบัติการรับสมัครสำหรับนักศึกษาต่างชาติในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจด้วย

ใครคือผู้ควบคุมหลักสูตร BEC?

 • หลักสูตรใบรับรองภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจบริหารโดย Cambridge ESOL

สามารถเรียนหลักสูตรนี้ได้ที่ไหน?

 • หลักสูตรนี้สามารถเรียนได้ทุกสถาบันที่ผ่านเกณฑ์การประเมินจาก Cambridge ทั่วโลก รวมถึง International House Bangkok ก็เป็นหนึ่งในสถาบันที่สอนหลักสูตรนี้ด้วย ในแต่ละปีมีผู้เรียนหลักสูตรนี้มากกว่า 60,000 คนจาก 50 ประเทศทั่วโลก

โครงสร้างของหลักสูตรเป็นอย่างไร?

 • หลักสูตร BEC แบ่งย่อยออกเป็น 3 ระดับคือ BEC เบื้องต้น, BEC ชั้นกลาง, และ BEC ระดับสูง ซึ่งระดับเหล่านี้จะเชื่อมโยงกับทางสหภาพยุโรปทั่วไปสำหรับภาษา (Common European Framework for Languages) ในแต่ละระดับจะมีการทดสอบความรู้ทั้ง 4 ด้านคือ ฟัง พูด อ่าน และเขียน การเรียนการสอนจะประกอบไปด้วยหัวข้อหลักดังนี้
  • การแยกแยะระดับบุคคล
  • สภาพแวดล้อมทางธุรกิจทั่วไป และกิจวัตรประจำวัน
  • ความบันเทิงของลูกค้า เวลาว่าง ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน และลูกค้า
  • การเดินทาง และการประชุม
  • การใช้โทรศัพท์
  • สุขภาพและความปลอดภัย
  • การซื้อ และการขาย
  • โครงสร้างบริษัท ระบบ และกระบวนการทำงาน
  • สินค้า และบริการ
  • ผลลัพธ์ และความสำเร็จ
  • ปัญหาทางธุรกิจ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือเพื่อทำการนัดเวลาทดสอบระดับภาษาอังกฤษโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ info@ihbangkok.com